Privacy Verklaring
 
Wij begrijpen dat uw vertrouwen in Verhuizingen De Borger heel belangrijk is. Uw privacy is dan ook van essentieel belang
voor ons. Verhuizingen De Borger wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de
Europese Privacywet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.
Het aanvragen van een offerte impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw
persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen,
gebruiken en verwerken.
Soorten persoonsgegevens
Verhuizingen De Borger kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
 Naam
 Voornaam
 Woonadres
 Bedrijfsadres
 E-mailadres
 Telefoonnummer (vast/gsm)
 Bedrijfsnaam
Wijze van verzameling persoonsgegevens
 Telefonisch
 Via aanvraagformulier op website
 Persoonlijk bezoek aan de klant
 Persoonlijk bezoek van klant bij ons
 
Deze gegevens worden verzameld voor
 Een samenwerking met Verhuizingen De Borger
 Het gebruik dat u maakt van de diensten van Verhuizingen De Borger
 Correspondentie met en uitgaande van Verhuizingen De Borger
Gebruik persoonsgegevens
Verhuizingen De Borger kan gebruik maken van uw persoonsgegevens door:
 De uitvoering van een overeenkomst met Verhuizingen De Borger
 Het leveren van de diensten van Verhuizingen De Borger
 Het opmaken van vervoerdocumenten
 Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 De opmaak van een offerte
 Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken
Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden
Verhuizingen De Borger zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in
kader van het verlenen van de diensten van Verhuizingen De Borger.
Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Verhuizingen De Borger uw persoonsgegevens openbaar maakt:
 Aan de bevoegde autoriteiten wanneer Verhuizingen De Borger hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het
kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze
rechten;
 Wanneer Verhuizingen De Borger nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw
persoonsgegevens – dewelke Verhuizingen De Borger heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
In alle overige gevallen zal Verhuizingen De Borger persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde
partijen.
 
Opslag persoonsgegevens
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere
wettelijke verplichting, bewaart Verhuizingen De Borger uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk
is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik
persoonsgegevens’. Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op
te nemen met info@deborger.be
 Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’); volgens wettelijk mogelijkheden
 Recht op een beperking van uw persoonsgegevens;
 Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Beveiliging persoonsgegevens
Verhuizingen De Borger verbindt er zicht toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen
te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens. Niettegenstaande het
veiligheidsbeleid van Verhuizing De Borger, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een
onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het
internet noch enige methode van elektronische is 100% veilig, zodoende kan Verhuizingen De Borger in dit kader geen
absolute veiligheid garanderen.
Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens
Wij vragen voor verhuizingen buiten de EU aan onze onderaannemers een verklaring dat bij verhuizingen naar landen zonder
additionele garanties, hun lokale agenten over een Privacy Policy beschikken.
 
Andere websites
De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Verhuizingen De Borger verantwoordelijk
voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.
Klachten
Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Verhuizingen De Borger uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt
en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.
Contacteer Verhuizingen De Borger
Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Verhuizingen De Borger uw persoonsgegevens
verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren.